Photo by Thomas Kolnowski

white and gray Google home on brown table